Disclaimer

(bijgewerkt op 2 mei 2013)

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Het surfen op de website www.synductis.be houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in zonder enig voorbehoud. Fluvius kan deze op elk ogenblik wijzigen.

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Synductis cvba (“Synductis”), met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. BTW BE 0502.445.845- RPR Gent, afdeling Gent. Het algemeen mailadres is info@synductis.be.

Het gebruik van de internetsite en beperking van de aansprakelijkheid

Deze internetsite is bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen en hem in staat te stellen bepaalde aanvragen in te dienen of gegevens door te geven via internet.

Ongeoorloofd gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de site niet gebruiken op een wijze die de belangen van Synductis zou kunnen schaden.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar architectuur en samenstelling ervan, (met name, maar niet uitsluitend: de foto's, teksten, gegevens, logo's, slogans, handelsnamen...) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Synductis. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Synductis of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Regeling van geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.