Overslaan en naar de inhoud gaan
18/12/2012

Oprichting Synductis

 

Als belangrijkste partners van de nutsbedrijven verlangen de lokale besturen terecht het topniveau voor service, operationele werking en kostenefficiëntie. Synductis helpt de deelnemende nutsbedrijven aan deze verwachting te voldoen.

Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven in de Vlaamse steden en gemeenten op elkaar af te stemmen, verbetert Synductis de snelheid van werken en interventies, de flexibiliteit in de planning en de kwaliteit van de nazorg.

Dit initiatief kwam tot stand in overleg met de Vlaamse steden en gemeenten om investeringswerken aan de nutsinfrastructuur beter te coördineren.

Als maatschappelijk doel wil Synductis het minderhinderbeleid toepassen en de kosten voor de lokale besturen en hun burgers minimaliseren.

Op 18 december 2012 hebben TMVW, Eandis en IWVA Synductis officieel opgericht.

Waarom dit initiatief?

Vrijblijvende afspraken om samen te werken, hebben op het terrein onvoldoende effect. Synductis kiest daarom resoluut om de toetredende nutsbedrijven bindend te engageren tot gemeenschappelijke afspraken, terwijl ze hun eigen identiteit behouden.

Steden en gemeenten vragen geen onderlinge concurrentie tussen nutsbedrijven. Maar de creatie van een superstructuur of een te omvattend nutsbedrijf helpt niemand vooruit. Daarom blijven de specifieke entiteiten binnen de nutssector behouden.

Synductis staat voor 'structurele synergie': een bindende en gecoördineerde aanpak van de dienstverlening met behoud van de specifieke nutsbedrijven.

Rol van de steden en gemeenten

Streven naar structurele synergie raakt niet aan de gemeentelijke autonomie. De lokale besturen blijven hun rol en bevoegdheden vervullen. Ze fungeren als eerste en voornaamste gesprekspartner van Synductis, die de transparantie van de samenwerking en de afdwingbaarheid voor de deelnemende vennoten vergroot.

Heel wat gemeenten en steden werken voor wegenis en gemeentelijke riolering al via een afzonderlijke operator. Om de beoogde synergie zo groot mogelijk te maken en de hinder zo klein mogelijk, kunnen ook deze operatoren toetreden, net als de bovengemeentelijke rioleringsinstanties.

De aanleg van riolering en wegen wordt op het terrein verder ingevuld zoals in het verleden.

Synergievoordelen

Activiteiten in synergie uitvoeren, heeft een positieve impact op een geoptimaliseerde dienstverlening en een betere kostenbeheersing.

Positieve impact op de dienstverlening

Synductis biedt de Vlaamse steden en gemeenten onmiddellijk concrete voordelen.

De relatie met de gemeentebesturen en met de technische diensten wordt sterk vereenvoudigd door een verregaande coördinatie van de planning en uitvoering van de werken op het openbaar domein.

Synductis komt niet alleen de lokale besturen ten goede, maar ook de inwoners door minder hinder bij infrastructuurwerken en een snellere en goedkopere dienstverlening.

Daarnaast kunnen ook de contacten met de leveranciers die rechtstreeks verbonden zijn met het infrastructuurbeheer via één organisatie verlopen. Dat komt de snelheid van uitvoering ten goede en vereenvoudigt de looplijnen door een grotere transparantie.

Tenslotte komt een meer transparante en eenduidige structuur ook de samenwerking ten goede met de regulatoren. Dat kan onder meer tot uiting komen in de beheersing van de kosten, snellere rapportering, ...

Positieve impact op de kostenbeheersing

Voor alle onderdelen van de structurele samenwerking wordt gestreefd naar een optimalisatie van de kosten door de ontwikkeling van een totaalvisie op synergiemanagement (inclusief schaalvoordelen, investeringsprioriteiten, ...).

In dat verband kan gestreefd worden naar:

  • de toepassing van hetzelfde logistieke systeem,
  • een bundeling van de competenties rond rationeel energie- of watergebruik,
  • een uitwisseling van beste praktijken en op grote schaal toepassen van technologieën,
  • lagere kosten voor aansluitingen, meters en metering,
  • synergie voor de verplaatsing van nutsleidingen bij de aanleg van riolering,
  • betere prijsnegotiaties met aannemers,
  • gebundelde onderhandelingsmacht bij aankoop van materialen en diensten,
  • ...

Wat met bestaande uitwisseling van geografische informatie?

Synductis doet op geen enkele wijze afbreuk aan bestaande toepassingen van de Vlaamse en federale overheden voor de coördinatie van werken op het openbaar domein en het verwerven en verwerken van geografische informatie (zoals KLIM, GRB, KLIP, IMKL, GIPOD, ...).

Deze toepassingen helpen immers een aantal doelstellingen van Synductis te realiseren, zoals eenvoudigere procedures om liggingsplannen aan te vragen, meer kostenefficiëntie, betere informatieverstrekking aan aangelanden en meer nauwkeurige afspraken over omleidingen.

Werking van Synductis

De structurele samenwerking tussen de nutsmaatschappijen wordt geïnstitutionaliseerd via een vennootschapsstructuur. Synductis is geen nieuwe intergemeentelijke vereniging maar een samenwerkingsverband van nutsbedrijven en werkmaatschappijen waarbij de toetredende partijen hun eigen identiteit behouden. De toetredende partijen stellen een beperkt aantal personeelsleden ter beschikking om onder te brengen in Synductis.

Synductis neemt met deze beperkte groep van medewerkers prioritair de infrastructuurinvesteringen op middellange en lange termijn voor haar rekening. Daarbij is het de bedoeling 'quick wins' en doelstellingen op (middel)lange termijn parallel voor te bereiden en te implementeren.

Op termijn kan worden onderzocht of een verdere samenwerking (bijvoorbeeld: opmaak van gezamenlijke ontwerpen, gemeenschappelijke aannemers, één veiligheidscoördinator, één signalisatiepartner, unieke communicatiekanalen, ...) mogelijk en wenselijk is in functie van een verdere verruiming en optimalisatie van het minderhinderbeleid en de kostenefficiëntie.